Lekce Nedělní školy

„Já jsem zákon a světlo“ – Nedělní škola 21.-27. září, 3. Nefi 12-16

Drahé sestry a drazí bratři,

s opětovným zrušením setkání Nedělní školy na našich shromážděních jsme se rozhodli pro vás opět připravovat podpůrné materiály a jakési „náhrady“ nedělních lekcí. Budeme je publikovat každý týden na této nové stránce Nedělní školy.

Tento týden studujeme nádherné kapitoly osobního učení Ježíše Krista ve 3. Nefim 12-16. V příručce pro osobní a rodinné studium jste měli za úkol shrnout libovolné verše v kapitolách 12-14 a dokončit větu: „Praví učedníci Ježíše Krista …“. Vyberte si nyní prosím některou z těchto pasáží:

  • 3. Nefi 12:3–16
  • 3. Nefi 12:38–44
  • 3. Nefi 13:1–8
  • 3. Nefi 13:19–24
  • 3. Nefi 14:21–27

Tuto pasáž si přečtěte a dokončete podle ní zmíněnou větu („Praví učedníci Ježíše Krista …“) dole v komentářích, aby se z vašich poznatků mohli poučit i ostatní.

Nyní si můžete pustit toto video (pokud anglicky nerozumíte, můžete si zapnout automatický překlad titulků, návod najdete zde):

A teď jeden verš k přečtení a jednoduchá otázka k zamyšlení (o své odpovědi se můžete podělit v komentářích):

  • 3. Nefi 12:2 – Proč věříte v Ježíše Krista, ač jste Ho (pravděpodobně) neviděli? Vede vás vaše víra k činění stejných věcí, jaké byste dělali, kdybyste Ježíše i viděli?

S tím souvisí nádherná písnička „Kdyby stál Spasitel za mnou“, kterou si zde v angličtině můžete pustit (český text je zde):

A jak se píše o pár veršů dále:

„A požehnaní jsou všichni čistí v srdci, neboť oni uvidí Boha.“

3. Nefi 12:8

Pokud nás naše víra povede k čistotě, uvidíme Boha i my. Boha ale uvidí všichni při posledním soudu. Proč je tedy toto zaslíbení dané těm, kteří jsou čistí?

Přemýšleli jste někdy nad rozdíly mezi záznamy učení o blahoslavenství v Novém zákoně a v Knize Mormonově? Porovnat je můžete zde:

Matouš 53. Nefi 12
3 Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.3 Ano, požehnaní jsou chudí duchem, kteří přicházejí ke mně, neboť jejich je království nebeské.
4 Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.4 A opět, požehnaní jsou všichni ti, kteří truchlí, neboť oni budou utěšeni.
5 Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.5 A požehnaní jsou mírní, neboť oni zdědí zemi.
6 Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.6 A požehnaní jsou všichni ti, kteří lační a žízní po spravedlivosti, neboť oni budou naplněni Duchem Svatým.
7 Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.7 A požehnaní jsou milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.
8 Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.8 A požehnaní jsou všichni čistí v srdci, neboť oni uvidí Boha.
9 Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.9 A požehnaní jsou všichni mírotvorci, neboť oni budou nazváni dětmi Božími.
10 Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.10 A požehnaní jsou všichni ti, kteří jsou pronásledováni pro jméno mé, neboť jejich je království nebeské.
11 Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.11 A požehnaní jste, když vám lidé budou spílati a budou vás pronásledovati a budou proti vám lživě mluviti všeliké druhy zla, pro mne;
12 Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před
vámi.
12 Neboť budete míti velikou radost a budete nesmírně veselí, neboť veliká bude odměna vaše v nebi; neboť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Zajímavé je i porovnání zbytku této kapitoly a kapitol následujících s odpovídajícími kapitolami v Novém zákoně.

Když něco vaříte, kolik soli používáte? Kolik procent váhy ze všech ostatních ingrediencí představuje sůl? Asi ne mnoho. Možná to dokonce bude ta nejdrobnější ingredience v celém receptu.

Kolik je nás, jako členů Církve, v poměru k celé společnosti, ve které žijeme? Asi podobně málo, nejspíš ještě méně. Ale stejně jako špetka soli dokáže úplně změnit chuť celého jídla, můžeme my, jako následovníci Krista, velmi výrazně změnit naši společnost a lidi kolem nás. Jak můžete vy být „solí země“ podle Ježíšových slov (viz 3. Nefi 12:13)?

Jací jsou podle vaší představy nebo zkušenosti Ježíš Kristus a Nebeský Otec? Přečtěte si 3. Nefi 12:48.

„Bratři a sestry, každý z nás touží po křesťanštějším způsobu života, než jaký se nám často daří vést. Pokud toto otevřeně přiznáváme a snažíme se zlepšovat, nejsme pokrytci; jsme lidé. Nedopusťme, abychom se kvůli vlastním slabostem smrtelnosti a nevyhnutelným nedokonalostem dokonce i těch nejlepších mužů a žen kolem sebe stali cynickými ve vztahu k pravdám evangelia, k pravdivosti Církve, k naději na budoucnost či k možnosti dosáhnout opravdové božskosti. Vytrváme-li, pak někdy ve věčnosti bude naše zušlechťování dokončené a úplné – což je význam onoho novozákonního slova dokonalost.“

Buďtež vy tedy dokonalí – nakonec, Starší Jeffrey R. Holland, GK říjen 2017

Jak si představujete poklady, které si můžete ukládat v nebi? Jaké poklady byste tam chtěli najít uložené ve svém „sejfu“? A jaké poklady si myslíte, že vám tam budou užitečné? Ježíšovo učení o pokladech si přečtěte ve 3. Nefim 13:19-21. Poté si ve stejné kapitole přečtěte první dva verše, které by vám mohly pomoci najít odpovědi, neboť se v nich mluví o odměnách, které můžeme získat.

Pamatujete, jak jste se na začátku zamýšleli, proč věříte v Ježíše Krista, i když jste Ho neviděli? Nyní si přečtěte, co k naší víře i poznání v posledních dnech řekl sám Ježíš, v 3. Nefim 16:4-6. Máte díky těmto veršům nějaké další nápady, jak upevnit svou víru, i když Ježíše zatím nevidíme?

3. Nefi 14:7-8

„Čemu otevře cestu vaše úsilí? Jaké moudrosti se nedostává vám? Co podle vás potřebujete nutně vědět nebo čemu potřebujete porozumět? Řiďte se příkladem Proroka Josepha. Najděte si tiché místo, kam se můžete pravidelně odebírat. Pokořte se před Bohem. Vylijte své srdce Nebeskému Otci. Vyhledávejte u Něho odpovědi a útěchu. Modlete se ve jménu Ježíše Krista ohledně svých starostí, obav, slabostí – ano, ohledně těch nejhlubších tužeb svého srdce. A poté naslouchejte! Zapište si myšlenky, které vás napadnou. Zaznamenejte si své pocity a uskutečněte to, co jste nabádáni udělat. … Opravdu si Bůh přeje k vám promlouvat? Ano! … Naléhavě vás žádám, abyste posílili svou duchovní schopnost získávat osobní zjevení. …Otec v nebi si přeje, abyste toho věděli mnohem více.“

Zjevení pro Církev, zjevení pro náš život, President Russell M. Nelson, GK duben 2018

Přejeme vám příjemné a povznášející studium!

Předsednictvo Nedělní školy kůlu Praha

2 thoughts on “„Já jsem zákon a světlo“ – Nedělní škola 21.-27. září, 3. Nefi 12-16

Comments are closed.