Lekce Nedělní školy

„Vizte, radost má je úplná“ – Nedělní škola 28. září – 11. října, 3. Nefi 17-19

Drahé sestry a drazí bratři,

tento týden máme příležitost pokračovat ve studiu Kristovy návštěvy na Americkém kontinentě. Nabízíme Vám pár postřehů a nápadů, které mohou doplnit  vaše studium Knihy Mormonovy a příručky Pojď, následuj mne.

3. Nefi 17:21-25

Příběhy, které tento týden čteme jsou úžasné. Představování si je jedna z dovedností při studiu písem, která nám pomáhá rozebrat to, co čteme, porozumět tomu a také to uplatňovat. Zkuste si v mysli představit lidi, místa a události, o kterých zrovna čtete. Jedním ze způsobů, jak to můžete provést, je představit si, že jste účastníky tohoto příběhu. Také by Vám mohlo pomoci shlédnout toto nádherné církevní video (video neobsahuje žádná slova, pouze vizualizaci):

https://players.brightcove.net/1241706627001/default_default/index.html?videoId=2732743587001

Nyní si můžete pustit tato videa (pokud anglicky nerozumíte, můžete si zapnout automatický překlad titulků, návod najdete zde):

V těchto kapitolách se mimo jiné hodně dočítáme o modlitbě. Spasitel Nefity učil, jak se mají správně modlit. Také máme možnost přečíst si Spasitelovy vlastní modlitby.

Starší Joseph B. Wirthlin z kvóra dvanácti apoštolů ve svém proslovu učil: „Mohu vás dnes požádat, abyste zvážili účinnost svých modliteb? Jak blízko se cítíte ke svému Nebeskému Otci? Máte pocit, že vaše modlitby jsou zodpovězeny? Máte pocit, že čas, který věnujete modlitbě, obohacuje a povznáší vaši duši? Existuje prostor pro zlepšení? Ježíš Kristus, náš Příklad, se často modlil k Otci. Pokud Spasitel celého lidstva cítil takovou potřebu obracet se na Otce, o co víc bychom my měli v modlitbě pozvednout náš hlas!“

Náš milovaný prorok, prezident Gordon B. Hinckley, zaznamenal: „Problém většiny našich modliteb spočívá v tom, že se modlíme, jako bychom zvedali telefon a objednávali potraviny – zadáme objednávku a zavěsíme. Musíme meditovat, rozjímat, myslet na to, za co modlíme, a pak mluvit s Pánem, jako když jeden muž mluví s druhým.

Celý proslov staršího Withlina si můžete pustit nebo přečíst zde: https://speeches.byu.edu/talks/joseph-b-wirthlin/improving-prayers/ (Proslov je v angličtině. Pokud anglicky neumíte, můžete si ho přeložit například pomocí Google překladače.)

„Dokonalé modlitby jsou ty, jež jsou inspirovány – v nichž Duch zjevuje slova, která mají být vyřčena. ‚A jestliže jste očištěni a omyti od veškerého hříchu a požádáte o cokoli, co chcete, ve jménu Ježíšově, to bude učiněno. Ale vězte toto, bude vám dáno, oč požádáte.‘ (NaS 50:29–30.)“

(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 586.)

Jak by vedení Ducha mohlo ovlivňovat to, jak se modlíte a o co?

Jak souvisí svátost večeře Páně a to, že jsme postaveni na skále našeho Pána? Přečtěte si 3. Nefi 18:10-12 a Helaman 5:12 a přemítejte o tom. Jak je podobné zanedbávání obřadu svátosti stavění našich základů na písku?

Ježíš povolal 12 apoštolů i v Americe.

Ježíš Kristus povolal dvanáct apoštolů i v Americe mezi Nefity, aby sloužili lidu a učili jej. Přečtěte si 3. Nefi 19:6-15 a zamyslete se nad tím, jak nám apoštolové pomáhají se připravit na přijmutí Krista. Přemýšlejte, jak toho můžete využít tento víkend během generální konference, kdy budete apoštolům, prorokům a vidoucím naslouchat.

Co dalšího napadlo Vás osobně při studiu těchto kapitol? Čemu Bůh chce, abyste se z nich naučili? K čemu Vás Duch Svatý inspiruje?

Přejeme vám příjemné a povznášející studium!

Předsednictvo Nedělní školy kůlu Praha