Lekce Nedělní školy

„Nemohlo býti šťastnějšího lidu“ – Nedělní škola 19.-25. října, 3. Nefi 27 – 4. Nefi

Co se učíte z prvních dvou veršů 27. kapitoly o tom, že Ježíš Kristus žije a záleží mu na nás?

Pokud nerozumíte anglicky, můžete si zapnout automatický překlad titulků, návod najdete zde.

Představte si, že se na toto logo díváte poprvé v životě a o Církvi jste nikdy před tím neslyšeli. Co vás napadne jako první? Co byste si mysleli o této Církvi a jejích členech?

Proč je důležité zmiňovat název Církve, když se dělíme o své přesvědčení s druhými?

Mohli byste si zapsat případy, kdy jste byli svědky toho, že Bůh v této Církvi konal své skutky. (Viz 3. Nefi 27:10-12)

„Každou neděli, když způsobile přijímáme svátost, obnovujeme posvátný slib, který jsme dali našemu Nebeskému Otci, že jsme ochotni vzít na sebe jméno Jeho Syna, Ježíše Krista. Slibujeme, že Ho budeme následovat, činit pokání, zachovávat Jeho přikázání a vždy na Něj pamatovat.

Když z Jeho Církve vynecháváme Jeho jméno, upíráme Mu neúmyslně ústřední postavení v našem životě.

Moji drazí bratři a sestry, slibuji vám, že pokud se budeme ze všech sil snažit o znovunastolení správného názvu Pánovy Církve, pak Ten, jemuž tato Církev patří, vylije na hlavy Svatých posledních dnů svou moc a požehnání tak, jak jsme toho doposud nebyli svědky. Budeme mít poznání a moc Boží, jež nám budou pomáhat přinášet požehnání znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista každému národu, pokolení, jazyku a lidu a připravovat svět na Druhý příchod Páně.“

Správný název Církve, President Russell M. Nelson, Generální konference říjen 2018

Mohli byste si přečíst obě modlitby pro žehnání svátosti a zamyslet se nad tím, co ve vašem životě znamenají v rámci braní jména Ježíše Krista na sebe.

Moroni 4:3 – chléb

Ó Bože, Věčný Otče, prosíme tě ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista, abys požehnal a posvětil tento chléb duším všech těch, kteří jej přijímají; aby jej mohli jísti na památku těla tvého Syna a tobě dosvědčiti, ó Bože, Věčný Otče, že jsou ochotni vzíti na sebe jméno tvého Syna a vždy na něj pamatovati a zachovávati jeho přikázání, jež jim dal, aby mohli vždy míti jeho Ducha, aby byl s nimi. Amen.

Moroni 5:2 – voda

Ó Bože, Věčný Otče, prosíme tě, ve jménu tvého Syna, Ježíše Krista, abys požehnal a posvětil [tuto vodu] duším všech těch, kteří je pijí, aby to mohli činiti na památku krve tvého Syna, která byla pro ně prolita; aby ti mohli dosvědčiti, ó Bože, Věčný Otče, že na něj vždy pamatují, aby mohli míti jeho Ducha, aby byl s nimi. Amen.

Zamyslete se nad veršem 19 v 3. Nefim 27. Proč by nebylo dobré, aby muž na fotce vlevo vstoupil do místnosti na fotce vpravo? Cítíte se občas jako ten muž? Jakou roli hraje v procesu našeho očištění neboli znovuzřízení do stavu čistoty Ježíš Kristus?

A stalo se, že když Ježíš pravil tato slova, promluvil k učedníkům svým, k jednomu po druhém, a pravil jim: Čeho si ode mne přejete poté, co odejdu k Otci?

3. Nefi 28:1

Co byste Ježíši Kristu na tuto otázku upřímně odpověděli vy bez znalosti odpovědí Jeho učedníků? Co je opravdovou touhou vašeho srdce?

V kapitole 28 se píše o třech typech stavů – vzkříšení, proměnění a přenesené bytosti. Ač se od Moroniho můžeme naučit, že není vždy důležité znát všechny detaily takových nauk a že jsou věci, kterým během tohoto života úplně neporozumíme (3. Nefi 28:17-18), je dobré alespoň přehledově vědět, co tyto pojmy znamenají. Zde jsou jejich definice z Průvodce k písmům:

Vzkříšení

Opětné spojení duchovního těla s fyzickým tělem z masa a kostí po smrti. Po vzkříšení nebude tělo od ducha již nikdy odděleno a osoba se stane nesmrtelnou. Každá osoba zrozená na zem bude vzkříšena, protože Ježíš Kristus překonal smrt (1. Kor. 15:20–22).

Proměnění

Stav osob, jejichž zjev a podstata jsou dočasně změněny – to znamená, že jsou pozvednuty na vyšší duchovní úroveň – takže mohou snésti přítomnost a slávu nebeských bytostí.

Přenesené bytosti

Osoby, které jsou proměněny, takže až do svého vzkříšení do nesmrtelnosti nezakusí bolest ani smrt.

V knize 4. Nefi se popisuje nádherný stav národa, který žije podle evangelia Ježíše Krista. Ve druhém verši se píše:

A stalo se v třicátém a šestém roce, že všichni lidé na celé tváři země byli obráceni k Pánu, jak Nefité, tak Lamanité, a nebylo mezi nimi žádných svárů a sporů a každý člověk jednal s druhým spravedlivě.

Jaký může být rozdíl mezi tím, že 1) jsme členy Církve, 2) máme svědectví o evangeliu a 3) jsme obráceni k Pánu? Měl by mezi těmito věcmi vůbec rozdíl být? Která z nich je nejdůležitější?

Lidé v Knize Mormonově se po staletí rozlišovali na Nefity a Lamanity – a mnohé další „-ity“ – ale po Spasitelově působení mezi nimi tyto rozdíly zmizely. Poté, co si přečtete 4. Nefiho 1:17, mohli byste se podělit o své myšlenky ohledně toho, jací „-ité“ neboli skupiny existují v dnešní společnosti. Jak můžeme toto rozdělení překonat a stát se „jedno, děti Kristovy“ (verš 17)?

Nyní byste si mohli pustit toto video. Nebo také toto:

Přejeme vám krásné studium!

Předsednictvo Nedělní školy kůlu Praha