Lekce Nedělní školy

Roztrhněte onen závoj nevíry – Nedělní škola 9.-15. listopadu, Eter 1-5

Vážení přátelé,

rádi bychom vás na začátek požádali o vyplnění velmi krátkého dotazníku, který vám zabere maximálně 3 minuty a který nám pomůže porozumět, nakolik je naše snaha v přípravě těchto materiálů efektivní. Dotazník najdete zde.

Většina Knihy Eterovy byla přeložena ze záznamu na 24 deskách, které nalezl lid Limhiův. (Viz Mosiáš 8:8-9.)

Zde je anglické shrnutí zdrojů, ze kterých vzešla Kniha Eterova:

Když se zdálo, že Jaredova rodina nemůže kvůli různým jazykům v době Babylonské věže komunikovat s nikým jiným, komunikovali alespoň s Pánem (Eter 1:34-38). Možná se také občas cítíme, že o něčem nebo v nějaké situaci nemůžeme s nikým mluvit. I v takových případech se ale můžeme kdykoli obrátit na Pána.

Babylonská věž

Jak můžeme i my uniknout z tohoto zlovolného světa pomocí modlitby?

Rodina Jaredova došla až k určitému moři. V tu chvíli se dočítáme:

„A Pán nestrpěl, aby se zastavili za mořem v pustině, ale chtěl, aby došli až do země zaslíbení, která byla vyvolená nade všechny jiné země a kterou Pán Bůh zachoval pro spravedlivý lid.“

Eter 2:7

Někdy se možná cítíme, že jsme už splnili vše, co jsme si ohledně daného problému nebo úkolu představovali. Pán ovšem ví, kde je náš plný potenciál, a proto nás vede i do míst, kam bychom sami nešli. Je důležité mu důvěřovat a nechat se vést – vždy na nás čekají skvělá požehnání. Máte nějaké osobní zkušenosti, které tomu odpovídají?

Všichni asi známe příběh bratra Jaredova, který se ptal Pána, jak si v lodích, které postavili, mají zařídit světlo. Tento verš je velmi zajímavý:

„A viz, ó Pane, není v nich žádného světla; kam poplujeme? A také zahyneme, neboť v nich nemůžeme dýchati, leda vzduch, který je v nich; tudíž zahyneme.“

Eter 2:19

Není zvláštní, že bratr Jaredův říká, že vevnitř není žádného světla, a proto neví, kam poplují? Zpravidla jsme ztraceni, když je temnota venku, kolem nás. Můžeme této otázce tedy možná rozumět i na duchovní úrovni. Máte někdy pocit, že je temnota uvnitř vás, a proto nevíte, kam jít? (Můžete si také přečíst verš Eter 6:10.)

Celý příběh rodiny Jaredovy tak můžeme nahlížet z duchovní roviny a vztáhnout ho k nám samotným.

Jaké máte návrhy pro Pána, aby učinil větší světlo uvnitř vás samotných? Předkládáte Pánu takové návrhy pravidelně?

Pán je naším světlem.

Přečtěte si verše Eter 4:8-10 a zamyslete se nad tím, co nám může bránit v tom, abychom obdrželi zjevení nebo pravdu od Pána.

V Eterovi 3:15 se dozvídáme, že jsme byli stvořeni přesně podle obrazu Boha a Ježíše Krista. Mohli byste si nyní pustit toto video:

Návod, jak si zapnout automatický překlad titulků, najdete zde.

President Nelson ve videu zmiňuje, že pokud známe svou skutečnou podstatu, budeme své myšlenky a skutky zaměřovat na hodnotné a čisté věci. Co se o naší božské podstatě a tomto vztahu učíme z verše Eter 4:12? Zaměřujete svou pozornost pouze na to, co je dobré a od Boha?

Tři svědci Knihy Mormonovy vidí anděla, který jim ukazuje zlaté desky.

Jací svědci v našem životě nás inspirovali či inspirují, abychom věřili? Jak nám v Knize Mormonově byla ukázána „moc Boží … a také slovo jeho“? (Eter 5:4.)

Přejeme vám krásné studium a příjemnou neděli,

Předsednictvo Nedělní školy kůlu Praha

PS: Zde je ještě jedno doplňující video v angličtině: