Lekce Nedělní školy

„Aby zlo mohlo býti odstraněno“ – Nedělní škola 16.-22. listopadu, Eter 6-11

Drahé sestry a drazí bratři,

Pokud jste tak ještě neučinili, chtěli bychom vás požádali o vyplnění velmi krátkého dotazníku, který nám pomůže porozumět, nakolik je naše snaha v přípravě těchto materiálů efektivní. Dotazník najdete zde. Moc vám děkujeme za veškerou Vaši zpětnou vazbu.

Tento týden máme další příležitost studovat záznam Jareditů, který obsahuje kniha Eterova. Příběh navazuje na 3. kapitolu, kde jsme minulý týden četli o tom, jak bratr Jaredův viděl tělo Kristova ducha. V kapitole 6 se bratr Jaredův vrací dolů z hory zpět ke svému lidu a Jaredité ve svých člunech odplouvají do zaslíbené země.

Video v angličtině. Návod, jak si zapnout automatický překlad titulků, najdete zde.

Plavba po moři

Kapitola 6 obsahuje skvělé podobenství o našich vlastních životech. Zde je pár postřehů:


Země, odkud Jaredité přicházejí a kde se připravují na to, aby vypluli na moře, může symbolizovat předsmrtelný život. Zde jsme žili s Bohem, podobně jako na hoře Šelem bratr Jaredův viděl Krista. Zde jsme byli připravováni na naši pozemskou cestu.

Plavba Jareditů v člunech přes moře by se dala připodobnit ke smrtelnosti – životu na zemi. Narodili jsme se do naší rodiny, podobně jako se Jaredité rozdělili do člunů. Zde nastávají zkoušky a trápení.

Tyto zkoušky jsou symbolizovány vlnami. Moroni popisuje tyto vlny, že byly velké jako hory, a tříštily se o jejich čluny. Stejně tak i naše zkoušky a těžkosti jsou velké a náročné. Vlny jsou způsobovány větry, které nikdy během jejich plavby nepřestaly vát – podobně i my budeme mít v tomto životě mnoho zkoušek. A stejně jako vln bylo mnoho, většinou více na jednou, i našich zkoušek bude mnoho, a často to nebude fér. Ale v konečném důsledku nám tyto větry, stejně jako Jareditům, pomáhají dostat se do zaslíbené země.

Aby Jaredité překonali vlny, postavili si čluny těsné jako nádoba. Všimněte si, že tyto čluny patrně neměly žádné pádla, plachty ani kormidla – byly neovladatelné. Jaredité museli důvěřovat Pánu, že je bude vést správným směrem. Stejně tak i my, abychom překonali naše zkoušky, musíme být připraveni (do jaké míry to půjde) a hlavně musíme důvěřovat Pánu. Pak naše plavba životem bude mít zajisté dobrý konec.

Uvnitř těchto člunů měli Jaredité světlo díky kamenům, kterých se dotkl Pán. Bez těchto kamenů by Jaredité museli plout celou dobu v temnotě.

A tak Pán způsobil, že kameny svítily v temnotě, aby dávaly světlo mužům, ženám a dětem, aby nemuseli přeplouvati veliké vody v temnotě.

Eter 6:3


Stejně tak i nám byly na tuto pozemskou cestu dány zdroje duchovního světla – například Světlo Kristovo nebo dar Ducha Svatého. Jaké další zdroje duchovního světa vnímáte ve svém životě?

Jaredité se podle 11. verše 6. kapitoly plavili v těchto bouřlivých podmínkách 341 dní. Plavili jste se někdy ve člunech po moři během bouře? Tato cesta musela být velmi nepohodlná a náročná. Během té doby často byli potopeni – pohřbeni v hlubině. Ale vždycky „volali k Pánu, a On je opět vynesl nahoru na hladinu vod“ (Eter 6:7).

V životě se nám může občas zdát, že naše zkoušky jsou na nás moc – že už trvají moc dlouho a že jsou nesnesitelné. Ale stejně jako plavba Jareditů, i naše zkoušky zde na zemi jednou skončí. Nejsme na to sami – důvěřujme Spasiteli.

Díky Usmíření Ježíše Krista máme možnost napravit naše chyby, pracovat na našich slabostech a činit pokání z hříchů. Když se v životě potopíme a jsme „pohřbeni v hříchu“, volejme stejně jako Jaredité k Pánu a On nás zachrání.

Jsme-li pokoušeni hřešit, obraťmě se na Spasitele a důvěřujme Mu. On nás připraví a posilní. S Bohem nás Satan, „a žádný mořský netvor, ani velryba“ nemůže rozbíti.

V 9. verši 6. kapitoly čteme, že Jaredité po celou dobu cesty chválili Pána a zpívali mu chvalozpěvy. Proč tedy Bůh neuklidnil venku bouře, aby plavba byla pohodlnější a klidnější? Protože vlny a větry je nepřestávaly hnát vpřed, směrem k zaslíbené zemi. Bůh z našich životů také neodejme všechny zkoušky a překážky – protože právě díky našim těžkostem a zkouškám rosteme, a stejně jako Jareditské čluny, se blížíme směrem k zaslíbené zemi.

Zaslíbená země symbolizuje cíl naší pozemské cesty – celestiální království. V kapitole 2, ve verších 6-7 čteme o tom, že Jaredité se už předtím přeplavili v člunech přes mnoho vod, ale že Pán nestrpěl, aby se zastavili někde v pustině, ale chtěl, aby došli až do země zaslíbení. Stejně tak náš Nebeský Otec pro nás nechce něco dobrého nebo druhotného. Chce pro nás jen to nejlepší – to, co má On. A vše co pro nás dělá, všechny „čluny“ a „svítící kameny“, celé putování touhle pustinou, a to že způsobuje, aby „vál zuřivý vítr“, a že nechává, aby se o nás „tříštily vlny jako hory“ – vše dělá pro naše nejlepší dobro.

A když jejich noha stanula na břehu zaslíbené země, sklonili se na tváři země a pokořili se před Pánem a prolévali před Pánem slzy radosti pro množství láskyplných milosrdenství jeho vůči nim.

Eter 6:12Zde si můžete pustit církevní video, kde starší Dieter F. Uchtdorf hovoří o našem „domově“:

Video v angličtině. Návod, jak si zapnout automatický překlad titulků, najdete zde.

Pokud by Vás toto téma zajímalo víc, doporučujeme vám prostudovat si proslov staršího Uchtdorfa z loňské říjnové generální konference „Vaše velké dobrodružství“. Odkaz na proslov zde.

Dějiny Jareditů

Bratři a sestry, tento týden nám byla dána úžasná příležitost hodovat na slovech Kristových z knihy Eterovy, kapitol 6-11. Kapitoly 7-11 obsahují záznam o přibližně 28 generacích Jareditů, kvůli čemuž bylo pro pisatele této knihy, Moroniho, zřejmě těžké přímo „vypíchnout“ mnoho duchovních myšlenek. Někdo by mohl říct, že tyto kapitoly obsahují velmi málo, ne-li žádné duchovní poznatky. Bůh nám však v Jeho moudrosti dal v dnešních dnech tyto kapitoly a ony zajisté obsahují mnoho důležitých pravd evangelia.

Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti, aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.

2. Timoteovi 3:16-17


Podle vašich možností hledejte v těchto kapitolách a ptejte se Pána, aby vám ukázal, co se z nich máte naučit. Možná by vám mohly pomoci studijní poznámky, které naleznete zde. Tyto materiály jsou v angličtině. Pokud neumíte anglicky a měli byste touhu si je projít, doporučujeme vám použít např. Google překladač.


Moc Vám děkujeme za Vaši ochotu a zájem studovat společně s námi knihu Mormonovu. Moc si toho vážíme. Pokud jste ještě nevyplnili náš dotazník, ještě jednou bychom vás chtěli poprosit, abyste tak udělali zde. Zabere vám to maximálně 3 minuty a nám to pomůže se zlepšit v tomto úsilí.

Moc se těšíme, až se s vámi opět uvidíme osobně v našich kaplích.
Přejeme vám hodně zdraví a radosti,

Předsednictvo NŠ kůlu Praha

Bonus

Pokud byste měli zájem, ještě bychom vám rádi doporučili zhlédnout tyto dvě videa z dílny Book of Mormon Central.

Krátké video v angličtině. Zjistěte, kde bratr Jaredův dostal ten nápad, aby použil svítící kameny. (Délka 1:10).
Postřehy ze studia těchto kapitol (délka: 49:53). Video v angličtině. Návod, jak si zapnout automatický překlad titulků, najdete zde.