Lekce Nedělní školy

„Jste dětmi smlouvy“ – Nedělní škola 12.-18. října, 3. Nefi 20-26

Kapitoly z tohoto týdne popisují zbytek Ježíšovy třídenní služby na Americkém kontinentu, která následovala po Jeho Vzkříšení. V dalších kapitolách ještě uslyšíme Ježíšova slova, která ovšem zazněla až později, kdy Jeho učedníci potřebovali další vedení.

Jak je v Knize Mormonově zdůrazněno, obsahuje věci, které jsou i v dnešní době aktuální a důležité. Při čtení textů na tento týden můžeme přemýšlet o tom, proč se zrovna tato učení dostala až k nám. Ježíš sám musel vybrat, jakým věcem se bude během těchto tří dní věnovat a následně Mormon při zkracování desek Nefiových musel vybrat pouze malou část těchto Ježíšových slov (viz 3. Nefi 26:6-8). Částečné vysvětlení, proč máme jen malý zlomek Ježíšových slov, se nachází ve verších 3. Nefi 26:9-11.

Která část Ježíšova třídenního učení se vás obzvláště dotkla nebo vás významně ovlivnila?

První kapitoly mluví o tzv. posledních dnech, kdy se v Americe pohané usídlí jako svobodný lid, kdy bude založen Sion a jeho kůly a bude shromážděn Izrael. Proroctví z těchto kapitol byla naplňována v posledních několika stoletích a jejich naplňování stále pokračuje. Ve světě jsou zakládány nové a nové kůly (jako v roce 2016 i u nás) a Izrael je „shromažďován na obou stranách závoje“. Celý program Církve je velmi zaměřený na naplňování tohoto proroctví.


V následujících kapitolách Ježíš lidu citoval část knihy Malachiášovy. Je zajímavé si uvědomit, že Malachiáš svá proroctví napsal více než sto let poté, co Lehi a jeho rodina opustili Jeruzalém. Nefité (a ani Lamanité) tudíž jeho učení neměli k dispozici (3. Nefi 26:2). 

Ježíš velmi zdůraznil potřebu uchovávat záznamy – o učeních, ale i významných událostech, která mohou přispět k víře lidí.

Při čtení 3. Nefiho 23:6-14 můžete přemítat o tom, jak záznamy, které jiní lidé vytvořili a uchovávali (ať už písma, deníky nebo třeba historické knihy), přispěly k tomu, abyste se přiblížili Bohu? Co můžeme dělat my, abychom stejným způsobem pomáhali lidem, kteří přijdou po nás? Zkuste se zamyslet nad různými možnostmi vytváření záznamů (toto může být i dobrá aktivita pro rodinný domácí večer – i děti mohou pomáhat vytvářet záznamy).

V posledních verších našeho týdenního čtení se popisuje, jak se proměnila společnost po Pánově příchodu. 3. Nefi 26:19-21:

19 A vzájemně se učili a sloužili si; a měli všechny věci mezi sebou společné, přičemž každý člověk jednal s druhým spravedlivě. 20 A stalo se, že činili všechny věci tak, jak jim Ježíš přikázal. 21 A ti, kteří byli pokřtěni ve jménu Ježíšově, byli nazýváni církví Kristovou.

I my, abychom mohli být nazýváni Církví Kristovou, máme usilovat o to, abychom „činili všechny věci, jak Ježíš přikázal“.

Přejem vám příjemné studium!

Předsednictvo Nedělní školy kůlu Praha

2 thoughts on “„Jste dětmi smlouvy“ – Nedělní škola 12.-18. října, 3. Nefi 20-26

  1. To je dobrá myšlenka s těmy záznamy. Mohou pomoci lidem po nás ale i nám samotným! Proto si píši deník. Již delší dobu nosím v hlavě, že bychom jako rodina mohli vést nějakou rodinnou kroniku, kam bychom mohli občasně zaznamenávat důležité události a společné zážitky. Díky za příspěvek.

Comments are closed.