Lekce Nedělní školy

„Mluvím k vám, jako byste byli přítomní“ – Nedělní škola 2.-8. listopadu, Mormon 7-9

Tento týden jsme četli 7.-9. kapitolu knihy Mormonovy (v Knize Mormonově). Původně byly zamýšleny jako zakončení celého záznamu a kniha Moroniova byla přidána trochu neplánovaně (viz Moroni 1:1). Kapitolu 7 ještě zapsal Mormon, zbylé dvě kapitoly již Moroni.

Je zajímavé si uvědomit, že jak Mormon tak Moroni zřejmě usuzovali, že toto budou poslední věci, které zapíší. Proč si vybrali zrovna to, o čem kapitoly mluví? V čem hledali naději a radost během krutých válek?

Z těchto kapitol se dozvídáme řadu věcí o samotné Knize Mormonově – např. že byla psaná tzv. reformovanou egyptštinou a proč, nebo že i Kniha Mormonova (kvůli tomu) obsahuje nedokonalosti. Zejména ale podtrhují její hlavní poselství, jímž je svědčit o Kristu a zvát lidi, aby Ho následovali.

Je zřejmé, nakolik ji Mormon a Moroni považovali za důležitou. Strávili mnoho času a úsilí, aby záznamy vytvořili a zachovali. A věříme, že nejlepším vyjádřením naší vděčnosti jim je, když jejich slova budeme číst a díky tomu se přibližovat Bohu a Ježíši Kristu.

Doufáme, že my všichni můžeme být nápomocni v plnění Moroniova přání vyjádřeného v posledním verši deváté kapitoly:

„A kéž Pán Ježíš Kristus dá, aby jejich modlitby mohly býti zodpověděny podle víry jejich; a kéž se Bůh Otec rozpomene na smlouvu, kterou učinil s domem Izraele; a kéž mu na věky žehná skrze víru ve jméno Ježíše Krista. Amen.“

Přikládáme několik videí, které stojí za shlédnutí: