Lekce Nedělní školy

Přál bych si, abych mohl přesvědčiti všechny, aby činili pokání – Nedělní škola 26. října – 1. listopadu, Mormon 1-6

Dobrý den bratři a sestry,

Tento týden máme výsadu studovat knihu Mormonovu, 1. až 6. kapitolu. Tyto kapitoly obsahují záznam o těžké době, ve které žil prorok Mormon. Připravili jsme pro vás pár postřehů, které mohou prohloubit vaše hodování na těchto slovech Kristových.

Video v angličtině. Pokud nerozumíte anglicky, můžete si zapnout automatický překlad titulků, návod najdete zde.

Mormonův příklad

Prorok Mormon je pro nás velikým příkladem. Církev Ježíše Krista Svatých posledník dnů připravila (nejen) pro děti a mládež speciální program, který jim pomáhá následovat Spasitelův příklad a rozvíjet se ve čtyřech hlavních oblastech: duchovní, sociální, fyzické a intelektuální oblasti. Na obrázku níže můžete vidět jen pár návrhů, jak nás prorok Mormon může inspirovat v našem rozvoji.

Mormon:

O tomto programu pro děti a mládež se můžete více dočíst zde.

Mormon žil ve velice zlovolné době – v době, kdy „nebylo žádných darů od Pána“ a kdy „Duch Svatý nepřicházel na žádného, pro jejich zlovolnost a nevíru“ (Mormon 1:2). Nicméně i v této době a společnosti dokázal Mormon být Svatým. Měl pravou lásku ve světě bez lásky (Moroni 8:17), zkrátil velké desky Nefiovy (Slova Mormonova 1:3), kázal evangelium (Mormon 3:2-3), vedl Nefitská vojska (Mormon 2:1) a při tom všem dokázal ve vší spravedlnosti vychovat svého syna Moroniho, ze kterého vyrostl prorok Páně (Mormon 8:11).

Prorok Mormon vždy důvěřoval svému Spasiteli, a věděl, že “bude pozvednut posledního dne” (Mormon 2:19).

Organizace Book of Mormon Central vytvořila o proroku Mormonovi dvě krátké videa, která si můžete pustit přímo zde. Videa jsou v angličtině.

Co víme o Mormonově výchově?
Délka: 1:18

Jak události Mormonova života formují celou Knihu Mormonovu?
Délka: 1:58

Mormon se loučí s kdysi velkým národem, Arnold Friberg

Mějte odvahu stát si za svým

Stejně jako Mormon, i my žijeme ve stále více zlovolné době. Prezident Monson nás vyzval, abychom byli „odvážní a připravení stát si za tím, čemu věříme“. Můžete se podívat na toto církevní video v angličtině, které líčí příběh prezidenta Monsona:

Mějte odvahu stát si za svým. Celý proslov v češtině si můžete přečíst zde.

Prezident není jediný kdo nás vyzývá, abychom žili spravedlivě i navzdory zlovolnosti, která nás obklopuje. Mohli byste si přečíst následující úryvek z písem (nebo si níže můžete pustit nádherné dvouminutové video v angličtině z tvorby církve):

3.Nefi 12:3-16:
Ano, požehnaní jsou chudí duchem, kteří přicházejí ke mně, neboť jejich je království nebeské.
A opět, požehnaní jsou všichni ti, kteří truchlí, neboť oni budou utěšeni.
A požehnaní jsou mírní, neboť oni zdědí zemi.
A požehnaní jsou všichni ti, kteří lační a žízní po spravedlivosti, neboť oni budou naplněni Duchem Svatým.
A požehnaní jsou milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.
A požehnaní jsou všichni čistí v srdci, neboť oni uvidí Boha.
A požehnaní jsou všichni mírotvorci, neboť oni budou nazváni dětmi Božími.
A požehnaní jsou všichni ti, kteří jsou pronásledováni pro jméno mé, neboť jejich je království nebeské.
A požehnaní jste, když vám lidé budou spílati a budou vás pronásledovati a budou proti vám lživě mluviti všeliké druhy zla, pro mne;
Neboť budete míti velikou radost a budete nesmírně veselí, neboť veliká bude odměna vaše v nebi; neboť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
Vpravdě, vpravdě pravím vám, dávám vám, abyste byli solí země; avšak pozbude-li sůl chuti své, čím bude země osolena? Sůl pak nebude dobrá k ničemu, nežli aby byla vyvržena a pošlapána nohama lidí.
Vpravdě, vpravdě pravím vám, dávám vám, abyste byli světlem tomuto lidu. Město, které leží na hoře, nemůže býti skryto.
Vizte, rozsvěcují lidé svíci a staví ji pod kbelec? Nikoli, ale na svícen a dává světlo všem, kteří jsou v domě.
Tudíž, nechť tak světlo vaše svítí před tímto lidem, aby mohli viděti dobré skutky vaše a oslavovati Otce vašeho, který jest v nebi.


„Kdyby vás někdo obvinil z toho, že jste Svatí posledních dnů, našel by dost důkazů, aby vás z toho usvědčil?“

Jeffrey R. Holland


Padlý lid

Lid knihy Mormonovi se velmi změnil v porovnání s tím, co jsme si mohli přečíst v předchozích týdnech. Z toho krásného čistého lidu, o kterém jsme četli v knize 4. Nefi, se stal lid pyšný a zlovolný, který se „záměrně bouřil proti evangeliu Kristovu; a učili své děti, že nemají věřiti“ (4.Nefi 1:38).

Všimněte si prosím rozdílů mezi Nefitským lidem v době proroka Mormona, a lidem Božím, který se v minulosti snažil žít podle přikázání Páně:

ZlovolníSpravedliví
Nebylo žádných darů od Pána a Duch Svatý nepřijcházel na žádného (Mormon 1:14)Znali pravé body nauky, majíce denně mnohá zjevení (Helaman 11:23)
Nikdo si nemohl udržeti to, co bylo jeho vlastní, kvůli zlodějům a lupičům (Mormon 2:10)Měli všechny věci mezi sebou společné, přičemž kazdý jednal s druhým spravedlivě (3.Nefi 26:19)
Vychloubali se svou vlastní silou (Mormon 4:8)Často se postili a modlili se a stávali se silnějšími v pokoře své, a pevnějšími ve víře v Krista (Helaman 3:35)
Nečinili pokání ze zla, které učinili, ale neustále setrvávali ve své zlovolnosti (Mormon 4:10)Jejich srdce se změnilo; že již nemají touhu činiti zlo (Alma 19:33)
Zapřisáhli se při všem, co jim Pán a Spasitel Ježíš Kristus zakázal (Mormon 3:14)A stalo se, že činili všechny věci tak, jak jim Ježíš přikázal (3. Nefi 26:20)
Zatvrzovali srdce své proti Pánu, svému Bohu (Mormon 2:3)Zástup naslouchal; a srdce jejich bylo otevřeno a v srdci svém porozuměli slovům (3.Nefi 19:33)
Celá tvář země je jedním neustálým koloběhem vraždění a krvoprolévání (Mormon 8:8)V zemi nebylo žádného sváru pro lásku Boží, která přebývala v srdci lidí (4.Nefi 1:15)
Jsou vedeni Satanem sem a tam (Mormon 5:18)Měli Krista za svého pastýře; byli vedeni dokonce Bohem Otcem (Mormon 5:17)
Bojovali za své manželky a své děti a své domy a domovy (Mormon 2:23)Na připomínku našeho Boha, našeho náboženství a svobody a našeho míru, našich manželek a našich dětí (Alma 46:12)
Stejně jako jsou hnány plevy ve větru nebo jako je loď zmítána sem a tam ve vlnách bez plachty či bez něčeho, co by ji řídilo; a stejně jako je ona, takoví jsou oni (Mormon 5:18)Byli pevní a raději by trpěli až k smrti, nežli by spáchali hřích (Alma 24:19)
Ztratili svou lásku, jednoho k druhému (Moroni 9:5)Neodehnali nikoho, kdo byl nahý nebo kdo byl hladový nebo kdo byl nemocen nebo o koho nebylo postaráno; byli štědří ke všem, nehledíce na osobu toho, kdo byl potřebný (Alma 1:30)
Učili své děti, že nemají věřiti (4.Nefi 1:38)Jejich matky je učili, že když nebudou pochybovati, Bůh je vysvobodí (Alma 56:47)
S oním hrozným strachem ze smrti, který naplňuje hruď všech zlovolných, je očekávali, aby se s nimi střetli (Mormon 6:7)Zemřeli ve věci své vlasti a svého Boha, ano, a jsou šťastni (Alma 56:11)
Nešetří nikoho, ani starých, ani mladých; utrpení žen a dětí přesahuje vše (Moroni 9:19)My si nepřejeme býti krvavým lidem. Vy víte, že jste v našich rukou, nicméně my vás nechceme zabít (Alma 44:1)
Oni jsou na světě bez Krista a bez Boha; a jsou hnáni sem a tam (Mormon 5:16)Náš Bůh jest s námi a on nestrpí, abychom padli (Alma 56:46)
Jejich zármutek nevedl k pokání pro dobrotivost Boží; ale byl to zármutek zatracených (Mormon 2:13)Zajisté nemohlo býti šťastnějšího lidu mezi všemi lidmi, kteří byli stvořeni rukou Boží (4.Nefi 1:16)
A nadto, přál bych si, abyste zvážili požehnaný a šťastný stav těch, kteří zachovávají přikázání Boží. Neboť vizte, ti jsou požehnaní ve všech věcech, jak v časných, tak v duchovních; a vytrvají-li věrně do konce, budou přijati v nebi, aby takto mohli přebývati s Bohem ve stavu nikdy nekončícího štěstí. (Mosiáš 2:41)

Závěr

Bratři a sestry, děkujeme Vám za vaši víru a touhu rozšířit své studium písem o naše postřehy.

„Když se ale jednotliví členové a rodiny budou pravidelně a důsledně nořit do písem, tyto ostatní oblasti aktivity se dostaví automaticky. Vzroste svědectví členů. Posílí se oddanost. Upevní se rodiny. Bude přicházet osobní zjevení.“

Ezra Taft Benson

Přejeme Vám krásné studium,
Předsednictvo Nedělní školy kůlu Praha

Bonus

Pokud byste si po vašem hodování na slovech Kristových chtěli dát ještě pořádný zákusek, pak bychom vám rádi doporučili lekci ve formě videa, kterou si připravili bratři z Book of Mormon Central. Lekce trvá necelou hodinu a je ve srozumitelné angličtině. Obsahuje zajímavé duchovní i historické postřehy a určitě bude pro Vaši duchovní hostinu velkým přínosem.

Délka: 56:55. Video v angličtině. Pokud nerozumíte anglicky, můžete si zapnout automatický překlad titulků, návod najdete zde.

One thought on “Přál bych si, abych mohl přesvědčiti všechny, aby činili pokání – Nedělní škola 26. října – 1. listopadu, Mormon 1-6

Comments are closed.